Pages

Utjecaj vanjske reaktancije na elektromehanička njihanja elektroagregata
Utjecaj vanjske reaktancije na elektromehanička njihanja elektroagregata
Mato Mišković
U radu su analizirani uzroci nastajanja elektromehaničkih njihanja i način njihovog prigušenja, poboljšavanjem dinamičkih svojstava elektroenergetskog sustava. Korišten je dobro poznati postupak uvođenja dodatnog regulacionog signala, s ciljem da se aktivnim djelovanjem priguše elektromehaničke oscilacije. Težište je stavljeno na postupak konfiguriranja i parametriranja stabilizatora, korištenjem mjernih rezultata dobivenih snimanjem pogonskih karakteristika sustava regulacije...
Utjecaj zasićenja strujnih transformatora na rad zaštitnih releja
Utjecaj zasićenja strujnih transformatora na rad zaštitnih releja
Jasna Bančak
Zadatak ovog rada je bio razvoj prihvatljivog modela zasićenja strujnog transformatora, čiji se rezultati mogu koristiti za proučavanje ponašanja strujnog transformatora tijekom zasićenja te utjecaja koje to zasićenje ima na rad zaštitnih releja. Model zasićenja strujnog transformatora je nakon potvrde točnosti iskorišten za ispitivanje utjecaja koje na zasićenje strujnog transformatora imaju sekundarno opterećenje, iznos struje kvara, vremenska konstanta primarnog sustava,...
Utjecaj zvuka na slušnu iritaciju nekih životinja
Utjecaj zvuka na slušnu iritaciju nekih životinja
Kristian Jambrošić
U radu je obrađen utjecaj zvuka na slušnu iritaciju životinja. Ispitane su fizikalne osnove širenja zvuka u zraku i vodi te akustički parametri tih medija u kojim žive životinje. Sistematizirana su slušna svojstva kukaca, riba, vodozemaca, gmazova, ptica i sisavaca kao i fiziologija njihovih slušnih aparata. Pritom je stavljen naglasak na sluh sisavaca s posebnim osvrtom na psihoakustičke parametre sluha. Ispitani su utjecaj i posljedice slušanja zvuka visokog intenziteta i visoke...
Utjecaj šuma interferencije na izbor kodova za prijenos u mobilnim sustavima s proširenim spektrom
Utjecaj šuma interferencije na izbor kodova za prijenos u mobilnim sustavima s proširenim spektrom
Winton Afrić
Kod multimedijskog prijenosa javlja se potreba za prijenosom usluga koje za svoje ostvarenje zahtijevaju povećanu brzinu. Ove usluge možemo prenijeti preko mobilnog komunikacijskog sustava na dva načina. Prvi način je jednokodni prijenos. On se uspostavlja smanjenjem stupnja kodnog raspršenja. Drugi način je višekodni prijenos. On se uspostavlja na način da se ukupni slijed bita povećane brzine rastavi u više paralelnih sljedova osnovne brzine. Svaki slijed osnovne brzine prenosi...
Utjecaj šuma kvantiziranja koeficijenata wavelet transformacije na kvalitetu slike
Utjecaj šuma kvantiziranja koeficijenata wavelet transformacije na kvalitetu slike
Snježana Rimac-Drlje
U ovom radu razmatra se problem kvantizacije koeficijenata diskretne wavelet transformacije (DWT) u postupku kompresije mirne slike. Dane su osnove teorije waveleta (valića), prikazana je primjena dvodimenzionalne DWT u kompresiji mirne slike, te su predočene prednosti wavelet kodera u odnosu na kodere s diskretnom kosinusnom transformacijom. Analizirana su statistička svojstva wavelet podpojaseva, te je pokazano da je funkcija gustoće vjerojatnosti wavelet koeficijenata dobro opisana...
Utvrđivanje moguće proizvodnje električne energije hidroenergetskog sustava rijeka Like i Gacke uporabom simulacijskog modela
Utvrđivanje moguće proizvodnje električne energije hidroenergetskog sustava rijeka Like i Gacke uporabom simulacijskog modela
Neven Mudrovčić
Hidroenergetski sustav podrazumijeva sve hidro-energetske i hidrotehnicke objekte koji su u funkciji reguliranja voda s osnovnim ciljem – proizvodnja elektricne energije. Uloga hidroenergetskih sustava u procesu planiranja rada elektroenergetskog sustava je kljucna zbog velikog udjela hidro-proizvodnje u ukupnoj elektroenergetskoj bilanci, pri cemu je posebno potrebno istaknuti ekonomsku vrijednost hidroenergije ne samo kao supstituta za fosilno gorivo i uvoz, već i za iznimnu...
Utvrđivanje parametara elektroenergetskoga sustava za unapređenje procjene stanja i zaštite na osnovu sinkroniziranih mjerenja
Utvrđivanje parametara elektroenergetskoga sustava za unapređenje procjene stanja i zaštite na osnovu sinkroniziranih mjerenja
Renata Rubeša
Konstante prijenosnih vodova definirane su konstrukcijom te mehaničkim i termičkim svojstvima materijala koja su ovisna o ambijentalnim uvjetima i trenutnom opterećenju. Primjenom sinkroniziranih mjerenja fazora napona i struja u disertaciji su zasnovana dva algoritma za dinamičku procjenu parametara prijenosnih vodova temeljena na metodi najmanjih kvadrata s varijabilnim brojem uzoraka fazora. U algoritmu metode proširenjem vektora mjerenja koriste se realne i imaginarne komponente...
Utvrđivanje statičkog indeksa elektroenergetske sigurnosti u tržišnim uvjetima
Utvrđivanje statičkog indeksa elektroenergetske sigurnosti u tržišnim uvjetima
Vladimir Franki
Svijest o dinamici tržišta energije presudna je za donositelje odluka i investitore pri formiranju informiranih mišljenja o tome kako uskladiti niz tehničkih, ekoloških, gospodarskih i društvenih čimbenika, a u cilju osiguranja najboljih rješenja uzimajući u obzir specifičnosti i zahtjeve okruženja. Cilj rada je odrediti metodologiju koja će, uzimajući u obzir paradigmu energetske sigurnosti, moći procijeniti stanje elektroenergetskog sektora i pomoći pri formiranju daljnjih...
Utvrđivanje topologije elektroenergetske mreže na temelju analize putujućih valova.
Utvrđivanje topologije elektroenergetske mreže na temelju analize putujućih valova.
Roko Jerčić
Topološki procesor važan je korak u procesu estimacije stanja EES-a. U ovom radu prezentiran je novi pristup topološkom procesiranju temeljen na interpretaciji refleksije utisnutog ispitnog naponskog signala. Prikazan je način kako iz reflektiranog ispitnog naponskog signala koji ima karakter putujućeg vala ekstrapolirati topološku informaciju pomoću umjetnih neuronskih mreža. Ispitni naponski signal utiskuje se u optimalno odabrane sabirnice mreže gdje se i očitava refleksija....
Uvođenje i trajni nadzor sustava kakvoće u tvrtki posebnih sigurnosnih zahtjeva
Uvođenje i trajni nadzor sustava kakvoće u tvrtki posebnih sigurnosnih zahtjeva
Igor Mihelić
Razvoj elektroničkog poslovanja u svijetu uvjetovao je da kompanije koje žele opstati na današnjem zahtjevnom tržištu moraju primijeniti taj novi način poslovanja. Ovaj rad se temelji na spoju dviju komponenata i to na koncepciji tvrtke koja stvara proizvode namijenjene tržištu koje je prihvatilo e-poslovanje i na uvođenju sustava kakvoće temeljenog na normi ISO 9001:2000 u tu tvrtku. Tvrtka koristi u svom poslovanju PKI infrastrukturu i primijenjuje sva pravila koja se tu...
Uvođenje paketskog prijenosa većih brzina u postojeće pokretne radiomreže
Uvođenje paketskog prijenosa većih brzina u postojeće pokretne radiomreže
Danijel Mileta
Razvoj pokretnih radiomreža ćelijske strukture je u svojoj drugoj 'produženoj' generaciji iznjedrio opću paketsku radio-uslugu. Zasnovanost na komutaciji paketa donijela je bolju iskoristivost postojećeg frekvencijskog pojasa i veću kompatibilnost sa javnim podatkovnim mrežama. Opća paketska radio-usluga se implementira u GSM radiomrežu i postaje njezin podsustav što zahtjeva nova sučelja, protokole i interaktivne procedure povezivanja i mobilnosti. Za maksimalnu eksploataciju...
Učenje Bayesovih mreža iz cenzuriranih podataka o preživljavanju
Učenje Bayesovih mreža iz cenzuriranih podataka o preživljavanju
Ivan Štajduhar
Bayesove mreže kao jedan od oblika predstavljanja znanja i nadziranog strojnog učenja, stekle su veliku popularnost zbog učinkovitog zaključivanja i mogućnosti intuitivnog grafičkog predstavljanja uzročno-posljedičnih veza među kovarijatama. Zbog tih karakteristika često se koriste u sustavima potpore odlučivanju u raznim poljima medicine, no njihova je primjena gotovo u potpunosti zanemarena u analizi preživljenja. Razlog tome leži u potrebi za korištenjem posebnih postupaka...

Pages