Pages

Utjecaj lokalnih temperaturnih uvjeta na životnu dob energetskih kabela u nuklearnoj elektrani
Utjecaj lokalnih temperaturnih uvjeta na životnu dob energetskih kabela u nuklearnoj elektrani
Irena Jakić
Značajan broj nuklearnih elektrana koje su trenutno u pogonu, približavaju se kraju početno predviđenog životnog vijeka. S obzirom da dobro rade i konkurentne su, postoji interes za produljenjem njihove eksploatacije. Prije produljenja životnog vijeka, potrebno je utvrditi da li starenju izložene komponente, strukture i sustavi mogu ispuniti svoje projektom predviđene funkcije. Kabeli su važna komponenta u sigurnosti nuklearne elektrane iako sami po sebi nemaju aktivnu sigurnosnu...
Utjecaj magnetskog međudjelovanja uzdužne i poprečne osi na dinamičke karakteristike sinkronog generatora u autonomnom radu
Utjecaj magnetskog međudjelovanja uzdužne i poprečne osi na dinamičke karakteristike sinkronog generatora u autonomnom radu
Marija Mirošević
U radu se analizira utjecaj magnetskog međudjelovanja uzdužne i poprečne osi na dinamičke karakteristike sinkronog generatora u autonomnom radu. Analiza dinamike sinkronog generatora je zanimljiva kod malih, izoliranih električnih mreža kao što je npr. brodska električna mreža u kojoj je glavni izvor električne energije dizelski agregat. Direktno uklapanje većih asinkronih motora na izoliranu električnu mrežu predstavlja značajno udarno opterećenje. Za potrebe analize dinamike...
Utjecaj modulacije na pogrešku mjerenja električnog polja širokopojasnom sondom u svrhu procjene utjecaja na ljude
Utjecaj modulacije na pogrešku mjerenja električnog polja širokopojasnom sondom u svrhu procjene utjecaja na ljude
Antonio Šarolić
U disertaciji se analizira širokopojasna mjerna sonda za mjerenje jakosti električnog polja koja se zasniva na diodnoj detekciji napona induciranog na kratkom dipolu. Ovakva sonda se koristi za mjerenje jakosti polja u svrhu procjene utjecaja na ljude, te je svaka pogreška mjerenja važna. Analiza je pokazala značajne pogreške pri mjerenju jakog polja s moduliranom ovojnicom. U disertaciji je objašnjen uzrok nastanka ove pogreške, te su izvedene jednadžbe kojima se granice iznosa...
Utjecaj obnovljivih izvora energije na raspoloživost distribucijske mreže
Utjecaj obnovljivih izvora energije na raspoloživost distribucijske mreže
Ana Mikulec
Ovaj rad sastoji se od četrnaest poglavlja. Prvo poglavlje je uvod i govori o potrebi određivanja utjecaja obnovljivih izvora na raspoloživost distribucijske mreže. U drugom poglavlju opisane su osnovne karakteristike obnovljivih izvora. U trećem poglavlju dan je pregled zakonske regulative vezane za priključenje distribuirane proizvodnje. Od četvrtog do desetog poglavlja opisane su pojedine vrste obnovljivih izvora električne energije i to redom: vjetroelektrane, hidroelektrane,...
Utjecaj odgora i zatrovanja ksenonom na točnost predikcije aksijalne raspodjele snage u tlakovodnom reaktoru
Utjecaj odgora i zatrovanja ksenonom na točnost predikcije aksijalne raspodjele snage u tlakovodnom reaktoru
Radomir Ječmenica
Proračuni izgaranja na referentnom nivou te na različitim nivoima snage u svrhu određivanja kvantitativnog utjecaja koncentracija 135Xe i 149Sm obavljeni su dvodimenzionalnim spektralnim programom FA2D. Nakon toga formirana je biblioteka korigiranih udarnih presjeka. Paralelno, kontrole radi, dio proračuna ponovljen je programima Polaris i TRITON. Unutar PARCS-a napravljene su preinake s ciljem omogućavanja korištenja korigiranih udarnih presjeka u ovisnosti o trenutnoj i povijesnoj...
Utjecaj ograničene emisije CO2 na razvoj elektroenergetskog sustava
Utjecaj ograničene emisije CO2 na razvoj elektroenergetskog sustava
Mario Tot
Svakodnevni život teško je zamisliti bez električne energije. Bitna odlika i prednost električne energije u odnosu na druge oblike energije je u tome što se bilo koji oblik energije može pretvoriti u električnu i obratno. Vrlo brzo se za električnu energiju, popularno rečeno struju, počeo koristiti naziv javna usluga, tj. usluga koja je dostupna svima i u gotovo svakom trenutku. Budući da se o dobrobiti građana brinu institucije države, elektroenergetski sektor našao se pod...
Utjecaj parametara sportske dinamike na učinkovitost prediktivnih modela u sportu
Utjecaj parametara sportske dinamike na učinkovitost prediktivnih modela u sportu
Ana Šarčević
Priroda sporta uvelike utječe na prilagodbu naprednih tehnika koje će se koristiti za predviđanja. Ova doktorska disertacija fokusirana je na skupinu sportova čija se utakmica sastoji od niza nadigravanja i igra se dok se ne ostvari bodovni cilj, a na takve sportove referira se pojmom sportovi s bodovnim ograničenjem. Fokus disertacije se usmjerava na izgradnju prediktivnog modela odbojkaških utakmica, a model se može generalizirati i na ostale sportove koji koriste sličan sustav...
Utjecaj problematike napajanja frekvencijskih pretvarača na kranovima na troškove održavanja industrijskog postrojenja
Utjecaj problematike napajanja frekvencijskih pretvarača na kranovima na troškove održavanja industrijskog postrojenja
Vlado Sičaja
Ovaj rad se koncentrira na problematiku napajanja pokretnih upravljačkih ormara koja se nalaze na dizalicama. U radu je dan pregled cjelina i tehnološki proces Cinčaonice Dalekovod, navedena su postojeća napajanja upravljačkih ormara dizalica, provedeno je mjerenje kontinuiranosti napajanja upravljačkih ormara kao potvrda hipoteza, obavljena je analiza mjerenja i predloženo je tehnološko rješenje. U postrojenju Dalekovod Cinčaonice napajanje frekvencijskih pretvarača za pogon...
Utjecaj rasipnog magnetskog polja u čeonom prostoru hidrogeneratora na ograničenje rada u poduzbuđenom stanju
Utjecaj rasipnog magnetskog polja u čeonom prostoru hidrogeneratora na ograničenje rada u poduzbuđenom stanju
Milutin Pavlica
Granica dozvoljenog rada poduzbuđenog sinkronog generatora definirana je granicom stabilnosti ili granicom dozvoljenog zagrijavanja krajnjih limova statorskog paketa. Povećano lokalno zagrijavanje čeonih dijelova hidrogeneratora u literaturi je zapostavljeno spram istog problema kod turbogeneratora, iako praksa ukazuje da ta pojava može izazvati probleme kod oba tipa strojeva. Korištenjem dostupnih analitičkih i numeričkih alata, te rezultata mjerenja provedenih u laboratoriju i u...
Utjecaj sustava za praćenje kvalitete električne energije na vođenje pogona distribucijske mreže
Utjecaj sustava za praćenje kvalitete električne energije na vođenje pogona distribucijske mreže
Irena Šagovac
U ovom je radu opisano na koji se način podaci prikupljeni sustavom za trajno praćenje kvalitete električne energije mogu iskoristiti kao pomoć pri vođenju pogona elektroenergetske distribucijske mreže. Dano je nekoliko konkretnih primjera na koji je način to urađeno u HEP-Operatoru distribucijskog sustava d.o.o. Elektri Zagreb. Nakon uvoda, u drugom je poglavlju dan pregled pojmova i propisa vezanih uz kvalitetu električne energije. Treće poglavlje opisuje postupak mjerenja...
Utjecaj termoelektrana velike snage na dinamiku elektroenergetskog sustava
Utjecaj termoelektrana velike snage na dinamiku elektroenergetskog sustava
Dubravka Kolundžić
U radu je istražen utjecaj velike termoelektrane na dinamiku elektroenergetskog sustava (EES). Opisan je EES sa sustavima koji imaju značajnu ulogu u proučavanju dinamike sustava. Neki od zahtjeva EES-a koje treba uzeti u obzir pri planiranju i izgradnji velike termoelektrane opisani su u radu. Također je dan popis potrebnih podataka za proračune utjecaja termoelektrane na EES. Opis dinamičkih pojava s pojedinim aspektima stabilnosti pregledno je prikazan. Za proračune stabilnosti...
Utjecaj uklopne struje transformatora na djelovanje diferencijalne zaštite
Utjecaj uklopne struje transformatora na djelovanje diferencijalne zaštite
Marino Radošević
Transformator je ključna komponenta u prijenosu energije u elektroenergetskom sustavu. Stabilnost kao i ispravna prorada relejne zaštite koja štiti transformatore su veoma važni za pogon i vođenje elektroenergetskog sustava. Glavna tema ovog rada je istraživanje energetskih transformatora u trenucima uklapanja, s posebnim naglaskom na pojavu fenomena uklopne struje, te metoda stabilizacije diferencijalne zaštite transformatora odnosno prepoznavanje stanja kvara transformatora. U...

Pages