Pages

Višeagentsko praćenje objekata aktivnim računarskim vidom
Višeagentsko praćenje objekata aktivnim računarskim vidom
Siniša Šegvić
U višeagentskom pristupu projektiranju programske podrške, funkcionalnost se postiže interakcijom autonomnih procesnih entiteta ili agenata. Pristup je posebno prikladan kod problema koji su ili inherentno porazdijeljeni, pa seautonomni čimbenici ističu već u specifikaciji, ili iznimno složeni te ih je pogodno izraziti kroz što autonomnije specijalizirane podsustave. Komunikacija u višeagentskom sustavu obično se modelira prema poznatim obrascima interakcije među ljudima ili...
Višedretveni ugrađeni sustavi zasnovani na monitorima
Višedretveni ugrađeni sustavi zasnovani na monitorima
Leonardo Jelenković
U radu su razmatrani višedretveni ugrañeni sustavi s minimalnim sklopovljem, tj. s ograničenim spremničkim prostorom i jednostavnijim procesorima. Razmatran je način ostvarenja takvih sustava uporabom monitora kao jedinog sinkronizacijskog mehanizma. Meñu prikazanim modelima monitora odabran je i opisan onaj koji svojim svojstvima najbolje odgovara uporabi u ugrañenim sustavima. Uz sam monitor prikazane su dvije metode za rješavanje problema inverzije prioriteta koje se jednostavno...
Višefunkcijske antene za pokretne komunikacije
Višefunkcijske antene za pokretne komunikacije
Tomislav Debogović
U ovom radu je objašnjena uloga i značaj antena s rekonfiguracijom ulazne impedancije (tj. radne frekvencije), dijagrama zračenja i polarizacije u modernim komunikacijskim sustavima. S obzirom da su svojstva takvih antena izravno povezana s tehnologijom RF-prekidača, obrađene su značajke PIN-diode, unipolarnog tranzistora i, osobito, RF MEMS uređaja kao RF-prekidača te je dana njihova usporedba. Razvijena je i izrađena jedna rekonfigurabilna antena s promjenjivim dijagramom...
Višekanalni distribuirani medicinski sustavi temeljeni na hibridnim modelima i protokolima
Višekanalni distribuirani medicinski sustavi temeljeni na hibridnim modelima i protokolima
Vladimir Ergović
U radu su opisani i analizirani visekanalni distribuirani medicinski sustavi u koje se ubrajaju i sustavi prikladni za telemedicinske primjene, a koji objedinjuju i integriraju razlicite kanale komunikacije za izmjenu medicinskih podatka kao sto su: glas, video, chat, e-mail, fax, sms, web, podatke u razlicitim protokolima (HL7, DICOM). Obradjuju se modeli i protokoli koji su prikladni za medicinske i holter uredjaje, a koji omogucavaju dvostranu vezu. Naglasak je na multimedijskim podacima...
Višekriterijska analiza obnovljivih izvora električne energije
Višekriterijska analiza obnovljivih izvora električne energije
Maja Božičević Vrhovčak
Dosljedna i temeljita usporedba različitih izvora energije predstavlja temelj valjanog razvoja elektroenergetskog sustava. Odluke o izgradnji novog postrojenja u pravilu se temelje na energetskim i ekonomskim razmatranjima. Međutim, da bi se prednosti i nedostaci različitih izvora energije koji se koriste u proizvodnji električne energije temeljito sagledali, potrebno je u analizu uključiti i parametre kojima se najčešće ne pripisuje ekonomska vrijednost, tako da ona uključuje...
Višekriterijska pretraga prostora oblikovanja heterogenih višeprocesorskih platforma zasnovana na elementarnim operacijama
Višekriterijska pretraga prostora oblikovanja heterogenih višeprocesorskih platforma zasnovana na elementarnim operacijama
Nikolina Frid
Doktorski rad bavi se problemom pretrage prostora oblikovanja heterogenih višeprocesorskih platformi kao ključnim dijelom procesa razvoja. U radu se predlaže metoda pretrage prostora oblikovanja koja obuhvaća postupak rane procjene trajanja izvođenja te heuristika za rješavanje optimizacijskog problema raspoređivanja u heterogenim MPSoC sustavima. Rana procjena trajanja izvođenja aplikacije temelji se na konceptu elementarnih operacija koji omogućava određivanje trajanja izvođenja...
Višekriterijsko usmjeravanje telekomunikacijskog prometa stohastičkim automatima u neizrazitim okolinama
Višekriterijsko usmjeravanje telekomunikacijskog prometa stohastičkim automatima u neizrazitim okolinama
Krešimir Lukač
Radikalne promjene koje se dešavaju u području telekomunikacija uvjetovane prije svega kompleksnom kombinacijom tehnoloških, ekonomskih i političkih faktora stavljajuju nove izazove pred telekomunikacijske operatore. Deregulacija tržišta je jedan od najvažnijih čimbenika koji strateški određuje novi način interakcija među operatorima. U disertaciji su naznačeni osnovni pokretači promjena koji određuju ponašanje u ovakvoj okolini, te koji se ciljevi i izazovi postavljaju pred...
Višenačinski i višespektralni biometrijski sustav za autorizaciju temeljen na značajkama ruke
Višenačinski i višespektralni biometrijski sustav za autorizaciju temeljen na značajkama ruke
Ivan Fratrić
Ovaj rad opisuje višenačinski biometrijski sustav za autorizaciju temeljen na značajkama ruke i provedene eksperimente. Značajke ruke dobivaju se na temelju snimaka dvaju senzora. Snimka u vidljivom dijelu elektromagnetskog spektra dobiva se pomoću stolnog skenera, a snimka u infracrvenom dijelu elektromagnetskog spektra dobiva se pomoću termalne infracrvene kamere. U sklopu rada razvijene su robusne metode procesiranja i segmentacije ovih snimaka, te metode izlučivanja značajki...
Višeosjetilni aktivni sustav za smanjenje izobličenja niskofrekvencijskog zvučnika
Višeosjetilni aktivni sustav za smanjenje izobličenja niskofrekvencijskog zvučnika
Milan Uskoković
Tipičan aktivni niskofrekvencijski zvučnik sastoji se od dva dijela – pojačala snage i niskofrekvencijskog zvučnika, kao pasivnog elektro-mehaničko-akustičkog pretvarača. Zahvaljujući negativnoj povratnoj vezi, pojačalo snage posjeduje daleko bolje karakteristike od niskofrekvencijskog zvučnika, čije karakteristike (pa i izobličenja) ovise o elektromehaničkoj izvedbi i načinu ugradnje zvučnika u kutiju. Karakteristike aktivnog niskofrekvencijskog zvučničkog sustava...
Vjerojatnosna analiza sigurnosti pogonskih stanja nuklearne elektrane
Vjerojatnosna analiza sigurnosti pogonskih stanja nuklearne elektrane
Zdenko Šimić
Ova doktorska disertacija opisuje modeliranje sigurnosti složenog tehnološkog postrojenja za različita pogonska stanja. Vjerojatnosna analiza sigurnosti primjenom metode stabala događaja i kvara uzeta je kao podloga za razvijenu metodu. Razvijena metoda se sastoji od unaprijeđivanja postojećih ili razvijanja novih pristupa. Unaprijeđen je pristup modeliranju kvarova sa zajedničkim uzrocima, a razvijen je novi pristup za modeliranje začetnih događaja i komponenata u pripravi tijekom...
Vjerojatnosna analiza troškova prekida opskrbe električnom energijom
Vjerojatnosna analiza troškova prekida opskrbe električnom energijom
Damir Šljivac
Disertacija prikazuje procjenu troškova prekida opskrbe potrošača tipa kućanstva, na temelju izravnog anketiranja potrošača. Pri tome je korišteno više metoda, a na temelju istraženih utjecaja niza čimbenika na proračunate troškove, poput karakteristika prekida opskrbe, te mišljenja i iskustva potrošača s prekidima opskrbe, za procjenu troškova prekida opskrbe tipa kućanstva izabrana je metoda pripremnih radnji. Troškovi prekida opskrbe potrošača potom su prilagođeni...
Vjerojatnost otočnoga pogona fotonaponske elektrane s više mrežnih izmjenjivačkih jedinica priključene na mrežu srednjega napona
Vjerojatnost otočnoga pogona fotonaponske elektrane s više mrežnih izmjenjivačkih jedinica priključene na mrežu srednjega napona
Mihovil Ivas
Otočni pogon distribuiranog izvora može se javiti u slučaju podudaranja proizvodnje distribuiranog izvora i potrošnje konzuma lokalne mreže u trenutku odvajanja takvog lokalnog sustava od ostatka mreže. Apsolutno pouzdane metode zaštite od pojave takvog pogona jedino su neekonomične komunikacijske metode temeljene na sustavu daljinskog vođenja. U ovom radu obrađuje se vjerojatnosno kvantificiranje pojave takvog neželjenog otočnog pogona s naglaskom na određeni tip elektrana -...

Pages