Pages

Web application frameworks as reusable components
Web application frameworks as reusable components
Svebor Prstačić
Component-based software engineering is one of key disciplines for efficient production of high quality software. As software industry evolves and focus moves to advances in fields like AI, big data or blockchain and crypto technologies, component-based software development remains the key method for efficient development. However pervasive component-based software engineering, there still are limitations to the way certain types of software components are built and assembled. For example,...
Wind turbine optimal control for reduction of structural loads in strong winds
Wind turbine optimal control for reduction of structural loads in strong winds
Vlaho Petrović
In this thesis, control algorithms for reduction of wind turbine structural loads in strong winds have been researched. Such reduction is essential for prolongation of expected lifetime of wind turbine and for enabling further increase of its dimensions and rated power. Two approaches are considered for achieving reduction of wind turbine structural loads. Firstly, a control algorithm is designed for very high wind speeds (typically present during storms). This control algorithm enables...
Wlan s baznim postajama na stupovima nadzemnih elektroenergetskih vodova srednjeg napona
Wlan s baznim postajama na stupovima nadzemnih elektroenergetskih vodova srednjeg napona
Damir Padavić
Elektroenergetski nadzemni vodovi srednjeg napona većim dijelom prolaze kroz nenaseljena područja gdje je signal bežičnih telekomunikacija uglavnom niske razine. Kako je to glavna prepreka za njihovo optimalno održavanje i nadzor, cilj rada je analizirati mogućnost izgradnje WLAN bežične mreže preko baznih stanica duž trase nadzemnog voda. Radi jednostavne zakonske regulative i cijene odabrano je nelicencirano ISM područje sa naglaskom na 2,4 GHz. Postignut domet između baznih...
Zajedničke usluge posredničkog sustava u globalnoj mreži Internet
Zajedničke usluge posredničkog sustava u globalnoj mreži Internet
Mario Štefanec
Posrednički sustavi postaju sve važniji u oblikovanju, izgradnji i podršci radu korisničkih usluga. U magistarskom radu opisani su pristupi ostvarivanju posredničkih sustava, te je dat pregled postojećih inicijativa i standardizacije tehnologija. Definirani su skupovi zajedničkih usluga koje bi svaki posrednik morao podržavati. Predložen je način ostvarenja zajedničkih usluga posrednika u obliku sloja zajedničkih funkcija i sloja sučelja. Sloj zajedničkih funkcija predstavlja...
Zasnivanje prilagodljivih sučelja za interaktivne sustave učenja
Zasnivanje prilagodljivih sučelja za interaktivne sustave učenja
Andrina Granić
Inteligentni tutorski sustavi, ITSovi, predstavljaju generaciju računalnom podržanih sustava obrazovanja koji nastoje imitirati sposobnosti živog učitelja, prilagođavanjem kako samog sadržaja tako i načina poimanja područnog znanja u ovisnosti o učenikovim sposobnostima. Potreba stjecanja različitih područnih znanja umjesto kreiranja specijaliziranih ITSova, rezultirala je razvojem generatora inteligentnih tutorskih sustava nazvanih autorske ljuske. Višemedijske autorske ljuske...
Zasnivanje sustava obrazovanja na daljinu unutar informacijske infrastrukture
Zasnivanje sustava obrazovanja na daljinu unutar informacijske infrastrukture
Marko Rosić
Razvoj informacijskih infrastruktura ima ključnu ulogu pri tranziciji u informacijsko društvo. Jedna od bitnih usluga koje informacijske infrastrukture trebaju osigurati sustavi su obrazovanja na daljinu. Nakon predstavljanja usluga informacijskih infrastruktura koje se koriste u sustavima obrazovanja na daljinu kao i opisa takvih sustava, ovaj rad predstavlja tehnologije koje se koriste pri zasnivanju sustava obrazovanja na daljinu. Najčešće korištene tehnologije zasnivanja sustava...
Zaštita komercijalnih višemedijskih sadržaja u digitalnom domu
Zaštita komercijalnih višemedijskih sadržaja u digitalnom domu
Petar Torre
Ovaj rad istražuje zakonsku regulativu, moguću primjenu kriptografskih algoritama te detaljno raščlanjuje trenutne sustave zaštite komercijalnih sadržaja u digitalnom domu te mogućnosi i vjerojatnost iskorištenja smanjene sigurnosti pojedinih dijelova. Rad predlaže hibridni sustav zaštite pomoću poboljšane programske i sklopovske potpore uz puna korisnička prava i anonimnost. Rad daje nekoliko opcija budućeg razvoja zaštite sadržaja.
Združeno prognoziranje značajki i njihova pomaka za predviđanje semantičke budućnosti u videu
Združeno prognoziranje značajki i njihova pomaka za predviđanje semantičke budućnosti u videu
Josip Šarić
Gusto semantičko prognoziranje anticipira događaje u videu predviđanjem semantike na razini piksela u budućem neopaženom slikovnom okviru. Ova disertacija posebnu pažnju posvećuje metodama gustog prognoziranja na razini apstraktnih značajki dubokog modela. Predložena prognostička metoda može se primijeniti na različite oblike gustog raspoznavanja u jednoj slici. Metoda prognozira značajke uz pomoć dva komplementarna modula. Modul F2M (eng. features-to-motion} prognozira gusto...
Zemljospoj u rezonantno uzemljenim mrežama
Zemljospoj u rezonantno uzemljenim mrežama
Aleksandar Hajdu
U radu su prikazani principi različitih načina uzemljenja srednjenaponskog zvjezdišta, kao i vektorski dijagrami te smjerovi struja i napona za vrijeme zemljospoja. Opisane su osnovne značajke pojedinih vrsta uzemljenja, te uspoređene njihove prednosti i mane. Također su analizirane sa stajališta pouzdanosti pogona te sigurnosti i kvalitete napajanja. Navedenom analizom prikazani su problemi koji se javljaju pri nastanku zemljospoja, te su na osnovi njih istaknute prednosti koje...
Zemljospojna zaštita u rezonantno uzemljenim razdjelnim elektroenergetskim mrežama
Zemljospojna zaštita u rezonantno uzemljenim razdjelnim elektroenergetskim mrežama
Ivan Goran Kuliš
U radu su opisane strujne i naponske prilike u distribucijskim mrežama pri zemljospojevima različitih otpora na mjestu kvara s različitim impedancijama uzemljenja neutralnih točki. Teorijska razmatranja su uspoređena s rezultatima pokusa sa zemljospojevima u stvarnim mrežama. Pokusi su rađeni u 20 kV mreži TS Botinec i u 10 kV mreži TS Velika Gorica. Njihovi rezultati su detaljno obrađeni i vrednovani te su uspoređeni s teorijom i očekivanim rezultatima. Mjerni rezultati su...
Značaj i uloga malih hidroelektrana u elektroenergetskom sustavu
Značaj i uloga malih hidroelektrana u elektroenergetskom sustavu
Ivan Tomšić
U radu je predstavljena multidisciplinarna analiza male hidroelektrane s naglaskom na sagledavanje male hidroelektrane kao specifičnog elektroenergetskog objekta čime se nastojalo načiniti odmak od učestalog poimanja male hidroelektrane kao umanjene inačice velike hidroelektrane. Obrađeni su segmenti provedbe projekta male hidroelektrane, od istraživanja vodotoka do puštanja postrojenja u komercijalni pogon. Prikazana je analiza građevinskih, hidromehaničkih i elektrostrojarskih...
Značajke pouzdanosti uzemljenja srednjenaponskih transformatorskih stanica
Značajke pouzdanosti uzemljenja srednjenaponskih transformatorskih stanica
Pavle Filko
U inženjerskom korpusu prevladava razmišljanje da je o uzemljivačima gotovo sve rečeno. Mišljenja smo da nije tako te je stoga svrha ovog rada da se pomoću zakona pouzdanosti pokrene snažnije promšiljanje o uzemljivačima kao bitnim elementima gotovo svakog strujnog kruga. Prvenstveno se ovdje razmatra sustav uzemljenja elektroenergetskog objekta, točnije gradske TS 10(20)/0.4 kV. Uzemljivačima TS se, od projektnog zadatka preko projektiranja, izvođenja pa do održavanja u pogonu...

Pages