Paginacija

Analiza mehanizama oporavka od kvarova u mrežama s višeprotokolnom komutacijom označenih paketa
Analiza mehanizama oporavka od kvarova u mrežama s višeprotokolnom komutacijom označenih paketa
Tamara Dumić
Za većinu telekomunikacijskih usluga bitna je stalna dostupnost usluge što zahtjeva visoku raspoloživost korištene telekomunikacijske mreže. Današnje moderne jezgrene mreže temelje se na kombinaciji protokola IP i višeprotokolne komutacije označenih paketa (engl. Multiprotocol Label Switching, skraćeno MPLS). Jedna od najznačajnijih primjena MPLS-a je prometni inženjering (engl. Traffic Engineering, skraćeno TE) pomoću kojega je moguće ostvariti oporavak MPLS mreže od kvarova...
Analiza metoda za mjerenje fazora u uređajima numeričke relejne zaštite korištenjem Fourierovih filtara
Analiza metoda za mjerenje fazora u uređajima numeričke relejne zaštite korištenjem Fourierovih filtara
Tvrtko Mandić
U radu su analizirane metode za mjerenje fazora u uređajima numeričke relejne zaštite korištenjem Fourierovih filtara. Obrađene su značajke Fourierovih filtara s obzirom na duljinu impulsnog odziva. Metode za korekciju utjecaja eksponencijalno padajuće istosmjerne komponente odabrane su s obzirom na domenu korekcije (frekvencijska ili vremenska domena) i složenost njihove implementacije. Metode su analizirane optimizacijom odziva amplitude mjerenog fazora, s obzirom na parametre...
Analiza mioelektričkih signala tijekom dinamičkog umaranja
Analiza mioelektričkih signala tijekom dinamičkog umaranja
Mario Cifrek
U radu je prikazana jedna metoda mjerenja i analize površinskih mioelektričkih signala u cilju određivanja umora mišića tijekom cikličkih dinamičkih kontrakcija kakve su prisutne u svakodnevnom životu, pri bavljenju određenim sportskim aktivnostima, tijekom treninga ili kineziološke rehabilitacije, a pri kojima postoji i subjektivna varijabilnost određenih biomehaničkih parametara pokreta. Mjereni su površinski mioelektrički signali triju mišića natkoljenice (m. rectus...
Analiza modela stabla kvara binarnim dijagramima odluke
Analiza modela stabla kvara binarnim dijagramima odluke
Reni Banov
U ovom ću radu detaljno predstaviti postupak prikaza stabla kvara pomoću dijagrama binarne odluke. Osim toga pokazat ću kako se iz takvog prikaza stabla kvara mogu vrlo efikasno izvesti važni kvantitativni parametri stabla kvara. Predstavljanjem stabla kvara pomoću dijagrama binarne odluke djelotvornim postupkom minimizacije dobiva se minimalna disjunktna forma koja predstavlja polazno stablo kvara. Iz minimalne forme određuje se jednostavnim postupkom sve ili samo neke kombinacije...
Analiza mogućnosti koegzistencije sustava širokopojasnog bežičnog pristupa
Analiza mogućnosti koegzistencije sustava širokopojasnog bežičnog pristupa
Željko Tabaković
Sustavi širokopojasnog bežičnog pristupa u današnje vrijeme postaju sve važniji segment u razvoju širokopojasnog pristupa i informacijskog društva. S obzirom na povećani interes tržišta za uvođenje telekomunikacijskih usluga zasnovanih na podatkovnom prijenosu putem bežičnog radijskog sučelja većim brzinama, sve veći broj zemalja dodjeljuje dozvole operatorima za izgradnju WiMAX sustava za širokopojasni bežični pristup. S komercijalnim uvođenjem usluga i povećanjem broja...
Analiza multidiskretne daljinske detekcije slučajnog optičkog izvora
Analiza multidiskretne daljinske detekcije slučajnog optičkog izvora
Darko Kolarić
U disertaciji su razmatrane mogućnosti daljinske detekcije plamena u svrhu pronalaženja postupka i tehničke realizacije sklopovske izvedbe za rano otkrivanje šumskih požara. Spoznaje o značajkama dostupne iz stručne literature, odnosno iz rezultata vlastitih istraživanja slučajnih optičkih izvora, razmatrane su u prvom dijelu ove analize, pri čemu je dano težište na postupak prijelaza energija od plamena na površinu okolnih objekata mehanizmom prijenosa, zasnovanog na...
Analiza načina uzemljenja zvjezdišta sinkronog generatora
Analiza načina uzemljenja zvjezdišta sinkronog generatora
Ivan Višić
Zemljospoj statorskog namota najčešći je kvar sinkronog generatora i uzrok oštećenja statorskog namota generatora. Osim toga direktni je uzrok i međufaznih kvarova na generatoru. Svrha uzemljavanja zvjezdišta generatora preko određene impedancije je ograničenje štete na mjestu kvara, ograničenje prijelaznih prenapona i osiguranje osjetljive detekcije zemljospojeva na statorskom namotu generatora. U radu je nakon općih teorijskih razmatranja dan pregled metoda uzemljenja...
Analiza nelinearnih sustava upravljanja s neizrazitom logikom metodom opisne funkcije
Analiza nelinearnih sustava upravljanja s neizrazitom logikom metodom opisne funkcije
Tomislav Šijak
U radu je prikazana metoda određivanja opisne funkcije nelinearnih elemenata s neparno simetričnom statičkom karakteristikom sa histerezom. Metoda se zasniva na aproksimaciji statičke karakteristike po dijelovima lineariziranom karakteristikom. Uvedene su oznake niza točaka koje definiraju linearnu aproksimaciju statičke karakteristike. Na osnovi linearno aproksimirane statičke karakteristike izvedeni su algebarski izrazi opisne funkcije. Izvedeni su algebarski izrazi za proračun...
Analiza otklanjanja prolaznih jednopolnih kvarova u srednjenaponskoj mreži
Analiza otklanjanja prolaznih jednopolnih kvarova u srednjenaponskoj mreži
Ivica Radetić
U ovom radu prikazana je problematika otklanjanja prolaznih jednopolnih kvarova u srednjenaponskim mrežama. Ti kvarovi imaju velik udio u ukupnom broju kvarova te bi njihovo uklanjanje značajno doprinijelo kvaliteti električne energije sa stajališta neprekidnosti napajanja potrošača. Otklanjanje se vrši pomoću sustava koji koristi tri jednopolna shunt prekidača koji u definiranom vremenskom intervalu uzemljuju srednjenaponsku sabirnicu faze u kojoj se dogodi jednopolni kvar i time...
Analiza paralelne obrade poziva i usluga primjenom genetičkih algoritama
Analiza paralelne obrade poziva i usluga primjenom genetičkih algoritama
Suad Kasapović
Rad razmatra primjenu genetičkih algoritama prilikom analize paralelnog procesiranja poziva i usluga. Dat je teorijski model distribuiranih sustava sa značajnim brojem performansi i modela komunikacije kod distribuiranih sustava. Razmatran je osnovni model procesiranja poziva i usluga, dekompozicija poziva i usluga. Stohastička priroda poziva i usluga predstavljena je sa dvije funkcije raspodjele vjerojatnosti. Teorijski je razmatrana mogućnost primjene genetičkih algoritama na...
Analiza parametara uzemljenja zvjezdišta 10(20)KV mreže
Analiza parametara uzemljenja zvjezdišta 10(20)KV mreže
Milan Damianić
U ovom magistarskom radu obrađen je problem uzemljenja zvjezdišta razdjelnih mreža 10(20) kV s gledišta pojave previsokih napona dodira. U uvodnom poglavlju predstavljen je problem, dok je u sljedećem poglavlju izvršena teorijska analiza svih mogućih načina uzemljenja zvjezdišta. Treće poglavlje prikazuje stanje u Hrvatskoj, s osvrtom na postojeću zakonsku regulativu koja obrađuje navedenu problematiku, dok je u četvrtom poglavlju dan osvrt na stanje u nekim od europskih...
Analiza performansi optičkih transmisijskih mreža s komutacijom snopova
Analiza performansi optičkih transmisijskih mreža s komutacijom snopova
Marije Ljolje
Ovaj rad je posvećen analizi nove komutacijske paradigme u optičkim mrežama, tj. optičkoj komutaciji snopova (OBS – Optical Burst Switching). Optička komutacija snopova predstavlja najbolje rješenje u pogledu iskorištenja raspoloživih kapaciteta u optičkim mrežama s obzirom na razvojni stupanj optičke transmisijske tehnologije. Budući da je to relativno nova tehnika te još nije standardizirana u radu je provedena analiza od samih protokola i arhitektura do konkretnih problema...

Paginacija