Paginacija

Analiza postupaka projektiranja sustava za nadzor kvalitete telekomunikacijskih usluga
Analiza postupaka projektiranja sustava za nadzor kvalitete telekomunikacijskih usluga
Ivan Nenadić
Kako bi se omogućio daljnji razvoj poslovnih modela na današnjem konkurentnom telekomunikacijskom tržištu, koje je okarakterizirano složenim konvergentnim heterogenim okruženjem, potrebno je ostvariti nadzor kvalitete usluge što predstavlja izazov za telekomunikacijske operatore prilikom transformacije njihovih operacijskih procesa prema proaktivnoj organizaciji. U skladu s TMF NGOSS standarizacijskim okvirom predložena je funkcionalna arhitektura za upravljanje kvalitetom usluge s...
Analiza prihvatljivosti tehnologija rastavljanja u postupku razgradnje nuklearnih elektrana
Analiza prihvatljivosti tehnologija rastavljanja u postupku razgradnje nuklearnih elektrana
Renata Matanić
U radu je analizirana prihvatljivost tehnologija rastavljanja u postupku razgradnje nuklearnih elektrana. Dan je pregled postojećih scenarija i tehnologija razgradnje, te su detaljno opisane tehnologije rastavljanja i uspostavljeni kriteriji za njihovu usporedbu. Ukratko su opisane karakteristike komponenata koje je u nuklearnoj elektrani potrebno rastavljati. Dan je kratki osvrt na tehnologije rastavljanja prilikom zamjene parogeneratora u NE Krško. Kao način provedbe analize...
Analiza prijenosnih struktura s homogenom raspodjelom polja u radiofrekvencijskom području
Analiza prijenosnih struktura s homogenom raspodjelom polja u radiofrekvencijskom području
Krešimir Malarić
Povećanjem frekvencija i smanjivanjem struktura radi pojave viših modova došlo se do situacije kad se u komore više nije moglo staviti gotovo ništa veće od sonde. Tada su se počele primjenjivati varijacije komora i upotreba apsorbera. U ovom radu analizirane su prijenosne strukture u višem radiofrekvencijskom pojasu. Dat je prikaz osnovnih prijenosnih struktura, homogenih i nehomogenih. Obrađene su numeričke metode i osnovne vrste TEM komora. TEM komora i GTEM komora izrađene su...
Analiza primjene direktne komunikacije u sustavu numeričkih zaštitnih uređaja
Analiza primjene direktne komunikacije u sustavu numeričkih zaštitnih uređaja
Filip Vidović
Razvojem LONTALK komunikacijskog protokola i NEURONCHIPA kao komunikacijskog procesora, Echelon je omogućio direktnu komunikaciju među mrežnim uređajima, bez potrebe instaliranja nadzornog uređaja/programa. Kako su originalni Echelon-ovi uređaji bitno jednostavnije građe i funkcije od numeričkih zaštitnih uređaja, u radu je predstavljen način i ispitane mogućnosti korištenja ovakvog pristupa unutar integriranih sustava zaštite i upravljanja, a u cilju postizanja veće...
Analiza primjene inteligentne mreže za prenošenje mobilnog broja
Analiza primjene inteligentne mreže za prenošenje mobilnog broja
Robert Horvat
Magistarski rad podijeljen je na 4 dijela. U prvom dijelu obrađeni su standardizirani nacionalni i međunarodni brojevni planovi. Drugi dio obrađuje usmjeravanje poziva preko raznih tehničkih rješenja usmjeravanja - direktno i indirektno, dolazno i odlazno, zavisno i nezavisno te orijentirano usmjeravanje. Preneseni statusi pozvanih mobilnih korisnika te njihove pohrane, koje se realiziraju centralnom ili individualnom tehničkom izvedbom, objašnjeni su u trećem dijelu rada....
Analiza primjenjivosti MIMO-antena u širokopojasnim bežičnim komunikacijama
Analiza primjenjivosti MIMO-antena u širokopojasnim bežičnim komunikacijama
Mario Družijanić
Bežični širokopojasni pristup postao je glavna tehnološka smjernica u telekomunikacijama. HSPA+ tehnologija je danas postala uvjerljivi lider u širokopojasnim bežičnim komunikacijama te predstavlja prelaz s 3G sustava (UMTS) na LTE (Long term evolution). HSPA+ se bazira na više različitih metoda kojima je cilj poboljšanje brzine i kvalitete paketskog prijenosa prije svega pretraživanja Interneta, video poziva te mobilne televizije. U 3GPP reviziji 7 predložene su nove metode...
Analiza primjenjivosti matematičkog modela RELAP5 u uvjetima hladne obustave
Analiza primjenjivosti matematičkog modela RELAP5 u uvjetima hladne obustave
Velimir Šegon
Eksperiment ISP38 proveden u integralnom eksperimentalnom postrojenju BETHSY proračunat je upotrebom termohidrauličkog računalnog programa RELAP5/MOD3.2.2gamma. Eksperiment simulira gubitak sustava za odvođenje ostatne topline kad se elektrana nalazi u stanju hladne obustave, a otvoreni su otvori za održavanje tlačnika i parogeneratora. Proračun je napravljen s dva modela (nodalizacije) od kojih je prvi razvijen za stariju verziju RELAP5/MOD2 i prerađen za novu verziju, a drugi,...
Analiza primjenjivosti vezanog programa RELAP5-GOTHIC na proračun akcidenta puknuća parovoda u nuklearnoj elektrani
Analiza primjenjivosti vezanog programa RELAP5-GOTHIC na proračun akcidenta puknuća parovoda u nuklearnoj elektrani
Mario Keco
U slučaju loma glavnog parovoda dolazi do povećanog odvođenja mase i energije iz parogeneratora. To dovodi do povećanog odvođenja topline iz primarnog kruga što rezultira smanjivanjem temperature i tlaka primarnog rashladnog sredstva. Budući da primarno rashladno sredstvo ima negativni temperaturni koeficijent reaktivnosti, smanjivanje temperature u primarnom krugu dovodi do povećanja reaktivnosti i nivoa snage reaktora. U ovom akcidentu važnu ulogu ima kontejnment reaktora budući...
Analiza procesa održavanja programske opreme
Analiza procesa održavanja programske opreme
Ivana Podnar Žarko
Predmet istraživanja magistarskog rada je proces održavanja programske opreme. Proces održavanja je složen, zahtjevan i skup, posebno za telekomunikacijske sustave. Stoga je poboljšanje procesa održavanja od posebne važnosti za programske organizacije. Zadatak magistarskog rada je analiza procesa održavanja s ciljem njegova poboljšanja. Da bi to bilo moguće, postojeći se programski proces mora objektivno opisati i ocijeniti. Modeliranje, analiza i ocjena postojećeg programskog...
Analiza prometnih parametara višemedijskih poslovnih informacijskih mreža
Analiza prometnih parametara višemedijskih poslovnih informacijskih mreža
Dean Noč
U ovom radu razmatra se problematika analize svojstava poslovnih informacijskih mreža. Informacijske mreže moraju omogućavati prijenos prometa različitih vrsta aplikacija, od kojih višemedijske aplikacije zauzimaju sve veći dio. Stoga su razrađeni svi prometni parametri koji definiraju svojstva informacijske mreže, te su definirani osnovni načini mjerenja tih parametara. Definiran je postupak mjerenja prometnih parametara koji se odvija etapno, te su razvijeni odgovarajući...
Analiza protokola višestrukog pristupa valnim duljinama u optičkim mrežama
Analiza protokola višestrukog pristupa valnim duljinama u optičkim mrežama
Goran Đambić
Svako korištenje zajedničkog medija u komunikacijskim sustavima zahtijeva odgovarajući protokol koji upravlja pristupom. U optičkim mrežama temeljenim na valnom multipleksu zajednički medij predstavljaju raspoložive valne duljine. Tema ovog rada su protokoli višestrukog pristupa koji upravljaju pristupom čvorova valnim duljinama sustava. U radu su detaljno analizirana četiri pristupna protokola: I-SA (Interleaved Slotted ALOHA), I-TDMA (Interleaved Time Division Multiple Access),...
Analiza rezultata preventivnih dijagnostičkih ispitivanja u održavanju energetskih transformatora
Analiza rezultata preventivnih dijagnostičkih ispitivanja u održavanju energetskih transformatora
Zlatan Kos
Ovim radom analizirana je opravdanost provedbe preventivnih dijagnostičkih ispitivanja u održavanju energetskih transformatora u smislu njihove važnosti za osiguranje što veće raspoloživosti i što duljeg životnog vijeka transformatora. U radu je dan i osvrt na opravdanost uporabe stalnog motrenja transformatora. Nakon uvoda, u drugom poglavlju prikazani su osnovni principi teorije održavanja kao podloge za sustavni pristup održavanju transformatora. U trećem poglavlju prikazani su...

Paginacija