Paginacija

Automatizacija odlučivanja u sustavu gospodarenja kolnicima primjenom geografskog informacijskog sustava
Automatizacija odlučivanja u sustavu gospodarenja kolnicima primjenom geografskog informacijskog sustava
Vesna Hitrec
"Bogati smo podacima, ali siromašni informacijama" - česta je izjava Uprava za ceste iz cijelog svijeta. Stupanj uspostave Sustava gospodarenja kolnicima na različitim je razinama u različitim zemljama, no ipak svi se susreću sa sličnim problemima. Otkako se i u Hrvatskoj zadnje 2 godine prikupljaju podaci o stanju kolnika mjernom opremom, također postoji problem interpretacije mnoštva prikupljenih podataka, te donošenja odluka o tipovima zahvata kao i o kratkoročnoj i dugoročnoj...
Automatizacija procesa distribucije i skladištenja cementa
Automatizacija procesa distribucije i skladištenja cementa
Goran Malčić
Posljednja faza u procesu proizvodnje cementa je njegovo skladištenje u silose i distribucija prema linijama za pakiranje i autocisternama za otpremu. Kod prikazanog sustava distribucije cementa funkcionalni opis procesa dobiven je od proizvođača opreme, koji je potom prepravljen i prilagođen stvarnom izvedenom stanju. U radu je dana implementacija S88 norme u upravljački sustav koji je kroz sklopovsku i programsku podršku temeljen na unaprijed isprogramiranim komponentama koje se...
Automatizacija procesa konstruiranja domenske ontologije iz polustrukturiranih dokumenata
Automatizacija procesa konstruiranja domenske ontologije iz polustrukturiranih dokumenata
Damir Jurić
U disertaciji je razvijena metoda za konstruiranje domenske ontologije iz enciklopedijskog teksta. Metoda koristi enciklopediju Wikipediju jer ta enciklopedija predstavlja iscpan i djelomično strukturiran izvor koji je javno dostupan. Prema razvijenoj metodi najprije se izvodi algoritam za ekstrakciju pojmova koji će izgrađivati buduću domensku ontologiju iz članaka Wikipedije. Članci prolaze proces čišćenja i pripreme za obradu teksta te se konstruira njihov sažeti formalni zapis...
Automatiziranje elektromagnetskog proračuna hidrogeneratora primjenom metode konačnih elemenata
Automatiziranje elektromagnetskog proračuna hidrogeneratora primjenom metode konačnih elemenata
Milutin Pavlica
U ovom su radu istražene mogućnosti automatiziranja elektromagnetskog proračuna parametara sinkronog generatora s istaknutim polovima (sinkronog hidrogeneratora) primjenom metode konačnih elemenata. U okviru rada izrađena je aplikacija za automatiziranje proračuna korištenjem gotovog programskog paketa MagNet Infolytica. Automatizirana je izrada modela sinkronog hidrogeneratora, određivanje magnetske slike stroja za prazni hod, određivanje krivulja praznog hoda i uzbudne struje...
Automatizirano izdavanje certifikata kratkog vijeka u spletu računala
Automatizirano izdavanje certifikata kratkog vijeka u spletu računala
Branimir Radić
Korištenje primjenskih programa u mreži Internet ušlo je u sve sfere ljudskog djelovanja. Najčešća metoda autentikacije za zaštitu pristupa primjenskih programima je korištenje zaporke i korisničkog imena. Pojavio se problem pamćenja velikog broja parova zaporki i korisničkih imena. Sustavi jedinstvene autentikacije objedinjavaju zaporke i korisnička imena više primjenskih programa u mreži Internet.Sustavi jedinstvene autentikacije uklanjaju potrebu za pamćenjem velikog broja...
Automatizirano kliničko mjerenje biomehanike i kineziologije hoda
Automatizirano kliničko mjerenje biomehanike i kineziologije hoda
Željko Heimer
Čovječji hod predstavlja kvazicikličke kretnje tijela koje se ponavljaju u koracima, a čiji rezultat je kretanje tijela prema naprijed. Pri tom se može promatrati samo jedan ciklus, uz pretpostavku da su svi ostali više-manje jednaki. Iako je to samo približno točno, to je razumna pretpostavka, jer i uz sve varijacije koje se mogu opaziti kod raznih osoba ili kod iste osobe uz promjene brzine hoda, dužine koraka, vrste obuće i slično, ipak postoje brojni zajednički elementi....
Automatizirano umjeravanje otpora stabilnim strujnim izvorom
Automatizirano umjeravanje otpora stabilnim strujnim izvorom
Alan Šala
Primarni elektromagnetski laboratorij (PEL) u sklopu Zavoda za OEM FER-a, kao glavnu zadaću ima pohranjivanje i održavanje etalona osnovnih elektromagnetskih veličina: napona, kapaciteta, otpora i vremena (frekvencije). Skupni etalon otpora i laboratorijski mjerni postupci za uspostavu i održavanje njegove sljedivosti postali su osnova za laboratorijsko umjeravanje otpora u visokoj točnosti. U sustavu PEL-a osobito je važan naglasak na automatiziranim mjerenjima i usporedbama etalona...
Automatizirano vrednovanje dijagnostičkih vještina zasnovano na ispitanikovom oblikovanju pravila za rješavanje scenarijskih problemskih zadataka
Automatizirano vrednovanje dijagnostičkih vještina zasnovano na ispitanikovom oblikovanju pravila za rješavanje scenarijskih problemskih zadataka
Juraj Petrović
Cilj je ovoga doktorskog istraživanja bio unaprijediti stanje znanosti u području računalno potpomognute provjere znanja razvojem alata koji bi omogućio automatiziranu samoprovjeru ispitanikovih dijagnostičkih vještina i pružanje odgovarajuće povratne informacije. Da bi se provjerila važnost i opravdanost razvoja takvog alata, provedena su dva podistraživanja u kojima je najprije ustanovljena potreba za alatom za samoprovjeru znanja tijekom njegova usvajanja, a potom je ispitan...
Automatska analiza fotografija za identifikacijske dokumente
Automatska analiza fotografija za identifikacijske dokumente
Marko Subašić
Problem čije rješenje se predlaže, segmentacija je fotografija lica za identifikacijske dokumente na pet regija: koža, kosa, ramena, pozadina i okvir. Glavna motivacija za odabir problema je provođenje testova kvalitete za uključivanje fotografija u elektroničke putovnice. Provedena je analiza odabranoga problema segmentacije. Na temelju generaliziranoga problema predložen je koncept postupka segmentacije fotografija čije regije znatno variraju. Predložen je postupak za automatsku...
Automatsko oblikovanje modela procesora prilagođenoga aplikaciji
Automatsko oblikovanje modela procesora prilagođenoga aplikaciji
Danko Ivošević
Razvoj digitalnog sustava se u općem slučaju temelji na specifikaciji zahtjeva funkcionalnosti sustava i opisu specifikacije na nekoliko razina apstrakcije. To vodi konačnom izboru komponenti izvedbe i definiciji njihovog menusobnog odnosa unutar sustava. Pojava i razvoj programirljivih platformi za ugradbene sustave i alata prateće programske potpore unaprjenuju proces automatizacije dizajna sustava. Na strani specifikacije sustava napredak je ostvaren razvojem i uporabom programskih...
Automatsko pronalaženje podudarnosti u ontologijama primjenom paralelne kompozicije osnovnih metoda
Automatsko pronalaženje podudarnosti u ontologijama primjenom paralelne kompozicije osnovnih metoda
Marko Gulić
Sve je veci broj heterogenih izvora podataka koji opisuju istu domenu interesa, a potrebno ih je povezati. Ontologija obogacuje znanje o izvorima podataka opisujuci entitete i njihove relacije unutar domene interesa i stoga njeno korištenje olakšava integraciju heterogenih izvora podataka. Kako bi integracija bila što uspješnija, potrebno je napraviti sustav za pronalaženje podudarnosti izmedu entiteta razlicitih ontologija. Disertacija se bavi automatizacijom pronalaženja podudarnosti...
Automatsko stvaranje konceptualne mape iz nestrukturiranoga teksta na hrvatskome jeziku
Automatsko stvaranje konceptualne mape iz nestrukturiranoga teksta na hrvatskome jeziku
Krunoslav Žubrinić
U ovom radu razmatra se problem automatskog stvaranja konceptualnih mapa iz dokumenata pisanih hrvatskim jezikom. U teorijskom dijelu rada opisane su teorijske postavke istraživanja te je napravljen pregled dosadašnjih istraživanja važnih za to područje. U praktičnom dijelu rada opisana je metoda i praktična realizacija prototipa sustava za automatsko stvaranje konceptualnih mapa iz dokumenata na hrvatskome jeziku. Opisani sustav koristi statističke tehnike i tehnike strojnog učenja...

Paginacija