Pages

Algoritam za određivanje ukupnog poravnanja dva grafa poravnanja parcijalnog uređaja
Algoritam za određivanje ukupnog poravnanja dva grafa poravnanja parcijalnog uređaja
Mislav Bradač
Poravnanja više slijedova je jedan od temeljnih problema bioinformatike. Za analitično poravnanje dva slijeda već se desecima godina koristi Smith-Waterman obitelj algoritama, no zbog svoje velike prostorne i vremenske složenosti ti algoritmi nisu pogodni za poravnanje većeg broja slijedova. Kao prvi korak poravnanja većeg broja slijedova izgrađuje se graf poravnanja parcijalnog uređaja koristeći modificirani Smith-Waterman algoritam. Tako izgrađen graf pogodan je za daljnu analizu...
Algoritam za prepoznavanje lica utemeljen na analizi glavnih komponenata svojstvenih lica
Algoritam za prepoznavanje lica utemeljen na analizi glavnih komponenata svojstvenih lica
Adriana Mijačika
U ovom radu analiziran je algoritam za prepoznavanje lica temeljen na analizi glavnih komponenata slika lica (PCA metoda). Pokazano je kako se pomoću analize glavnih komponenata mogu odbaciti redundantne značajke slika lica čime se rješava problem njihovih velikih dimenzija. Redukcija dimenzionalnosti postiže se projekcijom slika na novi potprostor lica kojega razapinju svojstveni vektori (poznati kao svojstvena lica). Prepoznavanje lica se izvršava tako da se računaju udaljenosti...
Algoritam za računanje profila pogreške za tehnologije za sekvenciranje treće generacije
Algoritam za računanje profila pogreške za tehnologije za sekvenciranje treće generacije
Lucija Megla
Kada se očitanja sastavljaju u duži redoslijed nukleotida i napokon u konsenzus, cilj je reproducirati konsenzus koji je što sličniji referenci. Oxford Nanopore Technologies imaju problema kod sekvenciranja homopolimera. Stoga je razvijen alat koji računa pro- file pogreške homopolimera. Koristeći profile pogrešaka, istrenirani su algoritmi strojnog učenja kako bi predvidjeli stvarnu duljinu homopolimera. U skladu s tim, konsenzus je mi- jenjan kako bi bio što sličniji referenci.
Algoritam za učinkovito slaganje paketa u trodimenzionalnom spremniku
Algoritam za učinkovito slaganje paketa u trodimenzionalnom spremniku
Shimun Matić
Problem pakiranja je poznat optimizacijski problem u matematici i računarstvu. Na pitanje kako optimalno rasporediti pakete u dostupne spremnike nije jednostavno dati konkretan odgovor. U ovom radu definiran je problem pakiranja te su opisani i objašnjeni najpoznatiji pristupi (algoritmi) pri rješavanju ovog problema. U praktičnom djelu rada opisan je problem učinkovitog algoritma za slaganje paketa u trodimenzionalni spremnik konačnog obujma. Također je detaljno opisana i...
Algoritma diskretnog konsenzus protokola s adaptivnim pojačanjem
Algoritma diskretnog konsenzus protokola s adaptivnim pojačanjem
Anita Gribl
Cilj ovog rada je poboljšanje postojec´eg diskretnog konsenzus algoritma uvod¯enjem adaptivnog pojaˇcanja. Na temelju analiza utjecaja pojaˇcanja na brzinu konvergencije algoritma, odluˇceno je primijeniti adaptivni mehanizam. Uˇcinkovitost primjenjenog mehanizma istražena je u prethodno razvijenom simulacijskom okruženju u Matlabu. Razmotrena je mogu´cnost implementacije rješenja na stvarnom sustavu (na aMussels robotima) korištenjem akustike.
Algoritmi ažuriranja i pretraživanja raspodijeljenih višedimenzionalnih podataka primjenom podjele prostora na regije
Algoritmi ažuriranja i pretraživanja raspodijeljenih višedimenzionalnih podataka primjenom podjele prostora na regije
Dario Sindičić
U ovom radu napravljena je usporedba dviju struktura podataka, binarnog stabla i liste pretinaca podataka, na problemu ažuriranja i pretraživanja višedimenzionalnih podataka primjenom podjele prostora na regije. Opisano je binarno stablo i sortiranje podjelom na regije te su analizirane njihove složenosti. Opisan je sustav za mjerenje i usporedbu radnih svojstava s podjelom prostora na regije nad kojim su se izvodila mjerenja. Binarno stablo i lista pretinaca podataka su međusobno ...
Algoritmi detekcije prisutstva osobe temeljeni na obradi podataka iz kapacitivnih senzora
Algoritmi detekcije prisutstva osobe temeljeni na obradi podataka iz kapacitivnih senzora
Ivan Marić
U okviru ovog rada obrađena je problematika detekcije osoba i objekata kapacitivnom metodom i algoritmi obrade informacija prikupljenih posebno projektiranim kapacitivnim senzorom i pratećom mjernom instrumentacijom. Opisana je teorijska podloga na kojoj se temelji dizajn kapacitivnog senzora i za specifični problem detekcije odabrani su odgovarajući algoritmi strojnog učenja za obradu mjernih podataka. Pomoću Robin Hood solvera provedeno je optimiranje mjernog sustava te su...
Algoritmi i metode mjeranja sličnosti izvornog koda
Algoritmi i metode mjeranja sličnosti izvornog koda
Dorian Šulc
U današnje doba, informacijska dostupnost uvelike olakšava plagijarizam. Plagijarizam obuhvaća široko područje, a u ovome radu se analizira isključivo plagijarizam izvorišnih kodova. Klasificiraju se i objašnjavaju uobičajene metode zataškavanja plagijarizma. Navode se postojeće metode za mjerenje sličnosti poput mjere editirajuće udaljenosti i analize digitalnih otisaka, te se spominju uobičajeni predprocesi koji se provode nad izvorišnim kodovima. Na temelju opisanih metoda...
Algoritmi iz teorije brojeva u kriptografiji javnog ključa
Algoritmi iz teorije brojeva u kriptografiji javnog ključa
Andrej Pipalović
Cilj diplomskog rada je opis osnovnih pojmova i algoritama u teoriji brojeva s primjenom u kriptografiji javnog ključa. Opisuju se osnovni pojmovi kao što su djeljivost, kongruencija, Euklidov algoritam itd. kako bi mogli kreirati kompleksnije sustave koji se na njima temelje. Opisani su moderni kriptosustavi s javnim ključem kao i primjena, njihovi nedostatci te kako ih ispraviti. Krajnji rezultat je aplikacija koja objedinjuje bitne algoritme.
Algoritmi obilaska mreža
Algoritmi obilaska mreža
Matej Škoro
Mrežama se vrlo efikasno vizualno i matematički mogu prikazati odnosi između pojedinih čvorova (objekata) i stoga su trenutno u velikoj mjeri primjenjive u mnogim znanostima. Također su od velike važnosti algoritmi obilaska mreža koje možemo podijeliti na algoritme pretraživanja (koji se, primjerice, u velikoj mjeri koriste u umjetnoj inteligenciji) i algoritme pronalaska najkraćeg puta. U ovom radu objašnjeni su matematički pojmovi vezani uz obrade mreža (topologija, promjer,...
Algoritmi pravedne raspodjele resursa u bežičnim relejnim mrežama
Algoritmi pravedne raspodjele resursa u bežičnim relejnim mrežama
Marin Smiljanić
Posljednjih je godina znatno uznapredovala tehnološka sofisticiranost bežičnih mreža. Najraširenija metoda prijenosa podataka u njima je OFDMA (eng. orthogonal frequency- division multiple access), koja između ostalog svoju popularnost duguje i korištenju u mobilnom standardu LTE. U slučajevima kad izravni prijenos od izvora do odredišta nije moguć koriste se tzv. relejne stanice. Mreža s relejima naziva se relejna mreža. Rad započinje kratkim uvodom u metodu OFDMA i relejne...
Algoritmi raspoređivanja za turistička putovanja
Algoritmi raspoređivanja za turistička putovanja
Hajrudin Ćoralić
U ovom radu analizirani su i primijenjeni algoritmi za raspoređivanje na organizaciju turističkih putovanja. Prilikom organizacije putovanja većih grupa osoba turističke agencije trebaju napraviti odgovarajući raspored sjedenja u različitim oblicima prijevoznih sredstava. Raspored sjedenja treba u najvećoj mogućoj mjeri poštovati izražene preferencije putnika. U ovom radu prikazani su postojeći algoritmi za raspoređivanje, ispitana njihova primjenjivost u domeni turističkih...

Pages