Pages

Analiza kontinuiranih i diskretnih upravljačkih algoritama za plovila
Analiza kontinuiranih i diskretnih upravljačkih algoritama za plovila
Tea Tovarović
U završnom radu bilo je potrebno u Matlabu realizirati upravljačke algoritme niže i više razine koji se koriste za upravljanje plovnim objektima. Od regulatora niže razine bilo je potrebno realizirati regulatore brzina sljedećih tipova: PI, I-P te PI regulator s unaprijednim djelovanjem. Od regulatora više razine, bilo je potrebno realizirati regulator kursa, regulator za dinamičko pozicioniranje te regulator za praćenje linije. Za svaki od navedenih regulatora, bilo potrebno je...
Analiza koordinirane proizvodnje električne energije  vjetrene elektrane Vrataruša i hidroelektrane Vinodol
Analiza koordinirane proizvodnje električne energije vjetrene elektrane Vrataruša i hidroelektrane Vinodol
Ivan Martić
Promjenjivost i kompleksne metode prognoziranja proizvodnje električne energije iz vjetra predstavljaju rastući problem. Iz perspektive elektroenergetskog sustava, to predstavlja dodatan problem što se tiče balansiranja ponude i potražnje te stvara potrebu za povećanjem kapaciteta za balansiranje. Jedno od najboljih rješenja ovog problema je upotreba hidroelektrana i reverzibilnih hidroelektrana kao rezervnog kapaciteta za uravnoteženje odstupanja proizvodnje iz vjetra. U ovom radu...
Analiza korisnika usluge strojne provjere pravopisa
Analiza korisnika usluge strojne provjere pravopisa
Dominik Jularić
Tema završnog rada je sustav za analizu korisnika usluge strojne provjere pravopisa Hascheck. Ovime je administratoru Haschecka na jednostavan i funkcionalan način dan uvid u aktivnosti korisnika u cilju poboljšanja daljnje usluge i korisničkog iskustva. Izrada završnog rada sastojala se od dizajna modela podataka, izrade baze podataka i sustava nad bazom. Korištena je razvojna okolina NetBeans 7.3, MySQL poslužitelj, Navicat i Microsoft Visio. Baza podataka je izrađena pomoću alata...
Analiza korištenja pametnih kuća
Analiza korištenja pametnih kuća
Ivan Bošnjak
Tema ovog završnog rada je izgradnja baze podataka u koju se pohranjuju podaci o korištenju pametne kuće i web-aplikacije pomoću koje se ti podaci pregledavaju i analiziraju. Prvi korak je bio napraviti ER model i relacijski model baze podataka, a potom ju implementirati i napuniti podacima. To je učinjeno pomoću WampServera koji se sastoji od Apache web servera, MySQL baze podataka i PHP programskog jezika. Potom je korištenjem programskih jezika Java, PHP i HTML kreirana...
Analiza kretanja igrača u ravnini terena na temelju videozapisa sportske utakmice
Analiza kretanja igrača u ravnini terena na temelju videozapisa sportske utakmice
Ante Bundović
U ovom radu opisana je ideja i postupak detekcije nogometnih igrača u videozapisu nogometne utakmice te analiza njihovog kretanja na slici tlocrta igrališta. Objašnjena je primjena i potreba za programom takve vrste. Opisan je postupak metodom "oduzimanje pozadine" te je za usporedbu uzeta datoteka s već pripremljenim podacima o detektiranim igračima. Cilj je bio napraviti statistiku kretanja igrača, odnosno iscrtati na igralištu gdje su se igrači najviše kretali, a gdje...
Analiza kvadraturne diskretne modulacije amplitude na kanalima s Rayleighijevim fedingom
Analiza kvadraturne diskretne modulacije amplitude na kanalima s Rayleighijevim fedingom
Niko Boban
Da bi se omogućio razvoj mobilnog komuniciranja, potrebno je povećavati prijenosnu brzinu u bežičnim mrežama s obzirom na zahtjevne usluge i velik broj korisnika. Jedno od rješenja je korištenje naprednih modulacijskih teknika, kao što je kvadraturna diskretna modulacija amplitude. Posebno ograničenje u modeliranju mobilnih sustava jesu velike smetnje kojima bežični kanal utječe na signal u transmisiji. Najveće smetnje nastaju djelovanjem Rayleighijevog fedinga. Zbog toga je...
Analiza kvalitete mobilne govorne usluge
Analiza kvalitete mobilne govorne usluge
Ivana Perčinlić
Govorne usluge danas predstavljaju jednu od ključnih usluga koju osiguravaju telekom operatori. Stoga je vrlo bitno osigurati njihovu kvalitetu i prijenos. U novim generacijama mreža se nastoji uvesti zajednička infrastruktura te integracija usluga za fiksne i mobilne mreže. Zajednička infrastruktura se temelji na IMS platformi koja omogućuje mrežama nove generacije "sve-IP" rješenje, odnosno prijenos svih usluga, pa tako i govora, komutacijom paketa. U početku razvoja mreža, govor...
Analiza marketinga zasnovanog na društvenim mrežama u sportskoj industriji: studijski slučaj lige Premier League
Analiza marketinga zasnovanog na društvenim mrežama u sportskoj industriji: studijski slučaj lige Premier League
Luka Drezga
Ovaj se diplomski rad koncentrira na marketing zasnovan na društvenim mrežama, marketing na tražilicama i njihove prakse koje koriste top 5 brendova u Engleskoj Premier Ligi. Nakon generalnog pregleda marketinga i uvoda u marketing zasnovan na društvenim mrežama, marketing na tražilicama i sportsku industriju, model Engleske Premier Lige je sastavljen za svaku od promatranih sezona. Radni okvir za kvantitativnu i kvalitativnu analizu marketinga zasnovanog na društvenim mrežama i...
Analiza mehanizama za smanjenje vremena učitavanja sadržaja weba
Analiza mehanizama za smanjenje vremena učitavanja sadržaja weba
Dan Novak
Cilj ovog diplomskog rada bio je pronaći i implementirati različite mehanizme koji se koriste za smanjivanje vremena učitavanja web stranica. Mehanizmi za smanjivanje vremena učitavanja web stranica mogu se podjeliti u dvije grupe. One koje mogu implementirati programeri prilikom izrade web strance i na one koji se trebaju implementirati na razini internetske infrastrukture kao što su razna poboljšanja internetskih protokola. Prvo poglavlje ovog rada fokusira se na sve mehanizme koje...
Analiza metagenomskog uzorka dobivenog sekvenciranjem koristeći uređaje treće generacije
Analiza metagenomskog uzorka dobivenog sekvenciranjem koristeći uređaje treće generacije
Marina Rupe
Brza i jeftina analiza metagenomskog uzorka korisna je za kontrolu kvalitete hrane, dijagnozu bolesti i utvrd̄ivanje štetnih nametnika na biljkama. Tradicionalne labora- torijske metode su ili dugotrajne ili namijenjene za samo jednu vrstu. Korištenjem ured̄aja treće generacije dobivaju se očitanja koja su puno dulja, no sadrže i znatno veći postotak pogrešaka. Implementiran je alat koji utvrd̄uje koji su organizmi prisutni u metagenomskim uzorcima dobivenenima koristeći upravo...
Analiza metagenomskog uzorka dobivenog sekvenciranjem tehnologijom nanopora u realnom vremenu
Analiza metagenomskog uzorka dobivenog sekvenciranjem tehnologijom nanopora u realnom vremenu
Ivan Vujević
Brza i jeftina analiza metagenomoskog uzorka može biti korisna za dijagnostiku bolesti, kontrolu kvalitete hrane i utvrđivanje štetnih nametnika na biljkama. Tradicionalne laboratorijske metode su ili dugotrajne ili namijenjene za samo jednu vrstu. Uređaji za sekvenciranje MinION tvrtke Oxford Nanopore Technologies relativno su jeftini i pogodni za rad na terenu jer su lako prenosivi. Napravljen je alat koji u prvom koraku pronalazi sve organizme čije sekvence u svom dijelu imaju veliku...
Analiza metoda sažimajućeg očitavanja
Analiza metoda sažimajućeg očitavanja
Duje Mušura
Tema ovog rada je rekonstrukcija signala sažetim očitavanjem. U okviru rada implementirane su MATLAB skripte u svrhu analize postupaka. Informacijski sadržaj jednodimenzionalnih, dvodimenzionalnih i trodimenzionalnih signala uspješno je oporavljen iz reduciranog broja uzoraka pa rad pokazuje kako je metodom sažetog očitavanja moguće statistički pouzdano rekonstruirati polazni signal.

Pages