(1 - 5 od 5)
Poveznica na dokument Izvedba optimiranog JPEG dekodera koristeći ARM NEON naredbe
Poveznica na dokument Programska biblioteka za emuliranje ARM NEON naredbi na x86 arhitekturi
Poveznica na dokument Optimiranje video-algoritama korištenjem naredaba ARM NEON i izvedbom u sklopovlju FPGA
Poveznica na dokument Optimizacija metode kompresije slika bez gubitaka za platformu Android
Poveznica na dokument Izvedba optimiranog JPEG kodera koristeći ARM NEON naredbe