(1 - 20 od 128)

Paginacija

Poveznica na dokument Primjena arhitekturnih koncepata za platformu Android na primjeru dječje edukativne igre
Poveznica na dokument Modeliranje i simuliranje arhitekture dinamički promjenjivog procesora
Poveznica na dokument Simulator arhitekture jednostavnog računala
Poveznica na dokument Sustav za automatizirano upravljanje i izvođenje mikrousluga
Poveznica na dokument Simulacija jednostavnih stvari za provjeru modela arhitekture Interneta stvari
Poveznica na dokument Primjena arhitekture mikroservisa za nadzor sustava u pametnim okolinama
Poveznica na dokument Modularni sustav Internetske prodaje
Poveznica na dokument Modeliranje višeagentnoga dinamičkoga sustava
Poveznica na dokument Sustav obrazovanja na daljinu zasnovan na arhitekturi temeljenoj na uslugama
Poveznica na dokument Izvedba aritmetičkih naredaba SIMD na procesoru FRISC
Poveznica na dokument Dodavanje podrške za pronalaženje programskih pogrešaka u simulator COMPAS2
Poveznica na dokument Simulirati sustav Internet stvari korištenjem Raspberry Pi računala i EasyRadio bežičnih modula
Poveznica na dokument Nadogradnja mobilne mreže radi potrebe za povećanjem kapaciteta u turističkoj sezoni
Poveznica na dokument Segmentacija objekata
Poveznica na dokument Transakcijski protokoli za uslužno usmjerenu arhitekturu
Poveznica na dokument Postupak integracije poslovnih aplikacija na servisno orijentiranoj arhitekturi
Poveznica na dokument Analiza utjecaja totalnih dominacija prometnih matrica na performanse optičke mreže
Poveznica na dokument Mobilna aplikacija za upravljanje troškovima i potrošnjom vremena
Poveznica na dokument Analiza utjecaja dinamičke rekonfiguracije optičkih prospojnika na performanse mreže
Poveznica na dokument Integracija heterogenog računalnog sustava s procesorom arhitekture RISC-V na programabilnoj tehnologiji FPGA

Paginacija