(1 - 20 od 332)

Paginacija

Poveznica na dokument Primjena neparametarskih algoritama u optimizaciji
Poveznica na dokument Minimalna razapinjuća stabla u težinskim grafovima
Poveznica na dokument Analiza mrežnih algoritama za traženje minimalnog razapinjajućeg stabla
Poveznica na dokument Simulacija i vizualizacija kretanja roja čestica prilikom rješavanja optimizacijskih problema u 2D prostoru
Poveznica na dokument Sustav upravljanja i nadzora mosta Čiovo
Poveznica na dokument Postupak perceptivnog sažimanja slika s podesivom veličinom sažetka
Poveznica na dokument Primjena genetičkog algoritma kod rješavanje problema naprtnjače
Poveznica na dokument Primjena genetičkih algoritama za verifikaciju potpisa
Poveznica na dokument Analiza i simulacija izvođenja kvantnih algoritama
Poveznica na dokument Navigacija mobilnog robota za potpuno prekrivanje prostora
Poveznica na dokument Rješavanje problema obilaska skakača svih polja na šahovskoj ploči korištenjem genetskih algoritama
Poveznica na dokument Programska aplikacija za numeričko integriranje
Poveznica na dokument Web aplikacija za rješavanje problema bojanja grafa primjenom genetskog algoritma
Poveznica na dokument Genetički algoritmi za probleme satnice
Poveznica na dokument Usporedba Huffmanovog  i aritmetičkog kodiranja pri kompresiji slike
Poveznica na dokument Primjena tehnologije Cuda na implementaciju populacijskih optimizacijskih algoritama
Poveznica na dokument Linearni operatori i geometrijske transformacije u ravnini i prostoru s primjenama na fraktalne skupove
Poveznica na dokument Višekriterijsko optimiranje uz pomoć nedominirajućeg sortirajućeg genetskog algoritma
Poveznica na dokument Određivanje nadomjesne RLC sheme sklopa na temelju ovisnosti impedancije o frekvenciji uporabom evolucijskih algoritama

Paginacija