Pages

Web-aplikacija za oglašavanje i rezervaciju rekreacijskih sportskih objekata
Web-aplikacija za oglašavanje i rezervaciju rekreacijskih sportskih objekata
Ivo Žužul
Cilj ovog rada je osmisliti web aplikaciju namijenjenu za rezervaciju i oglašavanje rekreacijskih sportskih objekata, a ta ideja je potaknuta nedostatkom slične aplikacije na internetu. Na toj aplikaciji korisnici bi imali mogućnost pretražiti sportske objekte u svojoj okolici koji nude različite vrste sportskih sadržaja, dok je osnovna funkcionalnost rezervirati pojedini termin odgovarajućih sadržaja za rekreativno korištenje. Korisnici bi također imali mogućnost komentiranja i...
Web-aplikacija za online pretvaranje govora u tekst
Web-aplikacija za online pretvaranje govora u tekst
Petar Perković
Razvojem web tehnologija uvode se nove funkcionalnosti koje pomiču granice mogućnosti u interakciji između korisnika i web portala. Zadatak ovog rada jest istražiti mogućnosti dohvata i pohrane zvučnog zapisa zaprimljenog putem web preglednika te koristeći uslugu Hasheck Voice taj zaprimljeni govor pretvoriti u tekst koji se vraća korisniku. Rad prikazuje proces razrade rješenja te njegovu programsku izvedbu traženog rješenja.
Web-aplikacija za organizaciju aktivnosti glazbenog sastava
Web-aplikacija za organizaciju aktivnosti glazbenog sastava
Ivan Janjić
U ovom završnom radu je opisana izgradnja web-aplikacije za organizaciju aktivnosti glazbenog sastava. Analizirane su potrebe jednog glazbenog sastava te su prema njima implementirane osnovne potrebe: pjesme, probe, nastupi. Osim toga je dana mogućnost da sustav koristi više glazbenih sastava. Za implementaciju rješenja korišten je programski jezik PHP, razvojno okruženje Laravel te je za bazu podataka korišten MySQL. Model baze podataka i web-aplikacija implementiraju osnovne...
Web-aplikacija za organizaciju društvenih okupljanja
Web-aplikacija za organizaciju društvenih okupljanja
Sebastian Glad
U okviru ovog rada opisana je jedna od mogućih implementacija web-aplikacije za organizaciju društvenih okupljanja. Navedene su neke osnovne funkcionalnosti koje bi web-aplikacija za društvena okupljanja trebala te opisane njihove implementacije. Aplikacija se zasniva na ASP.NET MVC arhitekturi, izgrađena je pomoću Visual Studio 2015 razvojnog okruženja i napisana u C# jeziku. Prikazana je upotreba Entity Frameworka, odnosno Entity Framework Code First pristupa, kao i nekih manjih...
Web-aplikacija za planiranje vjenčanja
Web-aplikacija za planiranje vjenčanja
Luka Čubelić
Cilj ovog projekta bio je razviti web aplikaciju za potporu organizaciji vjenčanja. U aplikaciju su ugrađene funkcionalnosti za organizatore vjenčanja, pružatelje usluga te goste vjenčanja. Aplikaciji se pristupa preko web sučelja, a ona nudi automatsko pronalaženje usluga kojima će se riješiti određeni zadaci, kreiranje popisa gostiju s popisom njihove pratnje i kreiranje plana sjedenja za goste, automatsko slanje pozivnica preko e-mail poruka koje omogućavaju gostima ulaz u...
Web-aplikacija za plesne klubove
Web-aplikacija za plesne klubove
Paula Hercigonja
U ovome završnom radu opisan je proces oblikovanja web-aplikacije namijenjene plesnim klubovima. Aplikacija pomaže plesačima, voditeljima i vlasnicima plesnih klubova u organizaciji i boljem pregledu svih aktivnosti u kojima članovi mogu sudjelovati, a to su treninzi, probe te nastupi. Svaki član kluba ima uvid u obavijesti, raspored, galeriju slika, svoj korisnički profil te izvještaj kluba. Aplikacija je implementirana u programskom jeziku C# i radnome okviru ASP.NET Core. Za rad s...
Web-aplikacija za podršku sportskim procesima u nogometnom klubu
Web-aplikacija za podršku sportskim procesima u nogometnom klubu
Tomislav Maslač
Cilj ovog rada bio je napraviti web-aplikaciju koja bi pomogla nogometnih trenerima pri planiranju i evidentiranju svakodnevnih sportskih procesa za svoj tim. Korištenjem ove aplikacije, nogometni treneri će sigurno uštedjeti vrijeme pri planiranju treninga i taktika za utakmice te time dobiti mogućnost dizanja kvalitete svoga rada. Aplikacija nastala kao rezultat ovog rada prilagođena je svim internetskim preglednicima te ju je zbog prilagodljivog dizajna moguće ugodno koristiti preko...
Web-aplikacija za pohranu, obradu i analizu rezultata mjerenja performansi i mrežnog prometa usluge YouTube
Web-aplikacija za pohranu, obradu i analizu rezultata mjerenja performansi i mrežnog prometa usluge YouTube
Marina Šolčić
Pružatelji mrežnih usluga uglavnom nemaju uvid u iskustvenu kvalitetu krajnjih korisnika usluge YouTube zbog toga što je sav promet šifriran. Obzirom na te uvjete, pružatelji mrežnih usluga obično ne mogu otkriti KPI-jeve kao što su početno kašnjenje, zaustavljanje videa ili promjene kvalitete iz prometa koji prolazi kroz njihove mreže. Na Fakultetu elektrotehnike i računarstva izrađeno je mnogo eksperimenata kako bi se razvila rješenja za procjenu iskustvene kvalitete i...
Web-aplikacija za poklanjanje predmeta
Web-aplikacija za poklanjanje predmeta
Frano Ćaleta
Tema ovog završnog rada je web aplikacija s pripadnom bazom podataka koja će omogućiti registriranim korisnicima poklanjanje predmeta. Zadatak je ostvaren korištenjem MariaDB sustava za upravljanjem bazama podataka, programskog jezika PHP te njegovog radnog okvira Laravel za izradu poslužiteljskog dijela sustava. Za izradu korisničkog sučelja upotrijebljen je HTML, CSS, Javascript, JQuery i BootStrap. Sve tehnologije te programski jezici koji su korišteni analizirani su i opisani ....
Web-aplikacija za pomoć u učenju japanskog jezika
Web-aplikacija za pomoć u učenju japanskog jezika
Ines Andrijević
Ovaj rad opisuje rješenje u obliku web aplikacije za pomoć u učenju japanskog jezika. Rješenje omogućuje organizaciju građe i formiranje kvizova koji pomažu pri ponavljanju gradiva. Rješavanjem kvizova sustav generira statistiku koju korisnici mogu pogledati i koristiti kao odgovor na uspjehe u učenju i eventualne korekcije materijala. Aplikacija je inspirirana sustavom Memrise i koristi njegove osnovne značajke: kvizove i takozvane memove. Pri izradi aplikacije se vodilo računa o...
Web-aplikacija za predaju i ocjenu domaćih zadaća
Web-aplikacija za predaju i ocjenu domaćih zadaća
Marta Car
Korištenjem tehnologija poput Visual Studio, ASP.NET Core i Entity Framework Core izrađena je web-aplikacija koja nastavnicima omogućava definiranje i objavu zadataka za domaće zadaće, a studentima omogućava njihovo rješavanje. Studenti putem aplikacije dobivaju obavijesti o definiranim zadacima, koji mogu biti pitanja s tekstualnim odgovorom, pitanja s višestrukim odgovorima te pitanja na koja se kao rješenje predaje datoteka, kao i o rokovima predaje domaće zadaće. Nakon što...
Web-aplikacija za pregled, kontrolu i upravljanje SOAP porukama pohranjenim u bazi podataka
Web-aplikacija za pregled, kontrolu i upravljanje SOAP porukama pohranjenim u bazi podataka
Antun Flaš
U sklopu ovog rada opisan je razvoj web aplikacije za upravljanje i pregled SOAP poruka. Teorijski dio rada sadrži pregled glavnih tehnologija koje su korištene pri izradi aplikacije. Opisani su radni okvir Spring, biblioteke Querydsl i jqGrid, alat za upravljanje projektom Apache Maven i TLS klijentska autentifikacija. Kroz sljedeće poglavlje dan je pregled modela sustava i modela baze podataka. Treće poglavlje sadrži opis implementacije sustava kroz osnovne komponente koje opisuju...

Pages