Pages

Analiza primjene direktne komunikacije u sustavu numeričkih zaštitnih uređaja
Analiza primjene direktne komunikacije u sustavu numeričkih zaštitnih uređaja
Filip Vidović
Razvojem LONTALK komunikacijskog protokola i NEURONCHIPA kao komunikacijskog procesora, Echelon je omogućio direktnu komunikaciju među mrežnim uređajima, bez potrebe instaliranja nadzornog uređaja/programa. Kako su originalni Echelon-ovi uređaji bitno jednostavnije građe i funkcije od numeričkih zaštitnih uređaja, u radu je predstavljen način i ispitane mogućnosti korištenja ovakvog pristupa unutar integriranih sustava zaštite i upravljanja, a u cilju postizanja veće...
Analiza primjene inteligentne mreže za prenošenje mobilnog broja
Analiza primjene inteligentne mreže za prenošenje mobilnog broja
Robert Horvat
Magistarski rad podijeljen je na 4 dijela. U prvom dijelu obrađeni su standardizirani nacionalni i međunarodni brojevni planovi. Drugi dio obrađuje usmjeravanje poziva preko raznih tehničkih rješenja usmjeravanja - direktno i indirektno, dolazno i odlazno, zavisno i nezavisno te orijentirano usmjeravanje. Preneseni statusi pozvanih mobilnih korisnika te njihove pohrane, koje se realiziraju centralnom ili individualnom tehničkom izvedbom, objašnjeni su u trećem dijelu rada....
Analiza primjenjivosti MIMO-antena u širokopojasnim bežičnim komunikacijama
Analiza primjenjivosti MIMO-antena u širokopojasnim bežičnim komunikacijama
Mario Družijanić
Bežični širokopojasni pristup postao je glavna tehnološka smjernica u telekomunikacijama. HSPA+ tehnologija je danas postala uvjerljivi lider u širokopojasnim bežičnim komunikacijama te predstavlja prelaz s 3G sustava (UMTS) na LTE (Long term evolution). HSPA+ se bazira na više različitih metoda kojima je cilj poboljšanje brzine i kvalitete paketskog prijenosa prije svega pretraživanja Interneta, video poziva te mobilne televizije. U 3GPP reviziji 7 predložene su nove metode...
Analiza primjenjivosti matematičkog modela RELAP5 u uvjetima hladne obustave
Analiza primjenjivosti matematičkog modela RELAP5 u uvjetima hladne obustave
Velimir Šegon
Eksperiment ISP38 proveden u integralnom eksperimentalnom postrojenju BETHSY proračunat je upotrebom termohidrauličkog računalnog programa RELAP5/MOD3.2.2gamma. Eksperiment simulira gubitak sustava za odvođenje ostatne topline kad se elektrana nalazi u stanju hladne obustave, a otvoreni su otvori za održavanje tlačnika i parogeneratora. Proračun je napravljen s dva modela (nodalizacije) od kojih je prvi razvijen za stariju verziju RELAP5/MOD2 i prerađen za novu verziju, a drugi,...
Analiza primjenjivosti vezanog programa RELAP5-GOTHIC na proračun akcidenta puknuća parovoda u nuklearnoj elektrani
Analiza primjenjivosti vezanog programa RELAP5-GOTHIC na proračun akcidenta puknuća parovoda u nuklearnoj elektrani
Mario Keco
U slučaju loma glavnog parovoda dolazi do povećanog odvođenja mase i energije iz parogeneratora. To dovodi do povećanog odvođenja topline iz primarnog kruga što rezultira smanjivanjem temperature i tlaka primarnog rashladnog sredstva. Budući da primarno rashladno sredstvo ima negativni temperaturni koeficijent reaktivnosti, smanjivanje temperature u primarnom krugu dovodi do povećanja reaktivnosti i nivoa snage reaktora. U ovom akcidentu važnu ulogu ima kontejnment reaktora budući...
Analiza procesa održavanja programske opreme
Analiza procesa održavanja programske opreme
Ivana Podnar Žarko
Predmet istraživanja magistarskog rada je proces održavanja programske opreme. Proces održavanja je složen, zahtjevan i skup, posebno za telekomunikacijske sustave. Stoga je poboljšanje procesa održavanja od posebne važnosti za programske organizacije. Zadatak magistarskog rada je analiza procesa održavanja s ciljem njegova poboljšanja. Da bi to bilo moguće, postojeći se programski proces mora objektivno opisati i ocijeniti. Modeliranje, analiza i ocjena postojećeg programskog...
Analiza prometnih parametara višemedijskih poslovnih informacijskih mreža
Analiza prometnih parametara višemedijskih poslovnih informacijskih mreža
Dean Noč
U ovom radu razmatra se problematika analize svojstava poslovnih informacijskih mreža. Informacijske mreže moraju omogućavati prijenos prometa različitih vrsta aplikacija, od kojih višemedijske aplikacije zauzimaju sve veći dio. Stoga su razrađeni svi prometni parametri koji definiraju svojstva informacijske mreže, te su definirani osnovni načini mjerenja tih parametara. Definiran je postupak mjerenja prometnih parametara koji se odvija etapno, te su razvijeni odgovarajući...
Analiza protokola višestrukog pristupa valnim duljinama u optičkim mrežama
Analiza protokola višestrukog pristupa valnim duljinama u optičkim mrežama
Goran Đambić
Svako korištenje zajedničkog medija u komunikacijskim sustavima zahtijeva odgovarajući protokol koji upravlja pristupom. U optičkim mrežama temeljenim na valnom multipleksu zajednički medij predstavljaju raspoložive valne duljine. Tema ovog rada su protokoli višestrukog pristupa koji upravljaju pristupom čvorova valnim duljinama sustava. U radu su detaljno analizirana četiri pristupna protokola: I-SA (Interleaved Slotted ALOHA), I-TDMA (Interleaved Time Division Multiple Access),...
Analiza rezultata preventivnih dijagnostičkih ispitivanja u održavanju energetskih transformatora
Analiza rezultata preventivnih dijagnostičkih ispitivanja u održavanju energetskih transformatora
Zlatan Kos
Ovim radom analizirana je opravdanost provedbe preventivnih dijagnostičkih ispitivanja u održavanju energetskih transformatora u smislu njihove važnosti za osiguranje što veće raspoloživosti i što duljeg životnog vijeka transformatora. U radu je dan i osvrt na opravdanost uporabe stalnog motrenja transformatora. Nakon uvoda, u drugom poglavlju prikazani su osnovni principi teorije održavanja kao podloge za sustavni pristup održavanju transformatora. U trećem poglavlju prikazani su...
Analiza scenarija migracije paričnih pristupnih mreža
Analiza scenarija migracije paričnih pristupnih mreža
Stjepan Vodolšak
Uz različite DSL−tehnologije ostvaruju se određene prijenosne brzine na korisničkim linijama u pristupnim mrežama. U pravilu, što su postignute prijenosne brzine veće to je domet DSL−tehnologije u pristupnoj mreži kraći iz razloga preslušavanja u zajedničkim linijama u kabelu. Svako povećanje broja DSL sustava u paričnoj pristupnoj mreži uzrokuje dodatno smanjenje postignutih prijenosnih brzina. Tema ovog rada je analiza paričnih pristupnih mreža s gledišta raznih usluga...
Analiza selektivnosti zaštite niskonaponske razdjelne mreže
Analiza selektivnosti zaštite niskonaponske razdjelne mreže
Josip Popović
Kratki spoj je kvar čija je pojava prouzročena nizom okolnosti. Posljedica je protjecanje struje kratkog spoja. Svi dijelovi mreže su izloženi povećanom naprezanju. Povećanje potrošnje električne energije zahtjeva bolju izgrađenost mreže. Za zaštitu od struja kratkog spoja u niskonaponskim mrežama upotrebljavaju se osigurači i zaštitni automatski prekidači. Za zaštitu transformatora na primarnoj strani upotrebljavaju se visokonaponski osigurači i zaštitni releji. Zadatak...
Analiza signalizacijskih prometnih tokova u mobilnoj mreži s prenosivošću broja
Analiza signalizacijskih prometnih tokova u mobilnoj mreži s prenosivošću broja
Krunoslav Ostrogonac
U ovom radu prikazan je način funkcioniranja mobilne mreže sa mogućnošću prijenosa korisničkog broja (Mobile Number Portability, MNP). Objašnjena je svrha i funkcionalnost mreže sa prenosivošću broja, te uslijedio prikaz SS7 signalizacije, na čijem principu radi mobilna mreža druge i treće generacije. Prikazane su blok sheme funkcioniranja poziva u mreži sa prenosivošću broja za različite prometne slučajeve, te izvršeno testiranje i analiza rezultata u testnom okruženju...

Pages